Hjem | Hjelp
Søketerm eller Deweynummer:
Hjelp til WebDeweySearch

Hjelp til norsk WebDeweySearch

Generell informasjon om WebDeweySearch

WebDeweySearch er et verktøy som kan brukes til å finne materiale klassifisert etter Deweys desimalklassifikasjon (DDK). Søking eller browsing i WebDeweySearch gir en treffliste fra Biblioteksøk. Ved å klikke på tallet som angir antall treff kommer man direkte til Biblioteksøk og kan se de enkelte titlene.

Datagrunnlaget for WebDeweySearch er den norske oversettelsen av 23. utg. av Dewey Decimal Classification (DDC) og senere løpende oppdateringer.

Mer informasjon om WebDeweySearch, om andre norske DDK-tjenester og om norsk DDK generelt finnes på nettsiden til Norsk WebDewey.

Generell informasjon om Deweys desimalklassifikasjon (DDK)

Klassifikasjon brukes til å organisere kunnskap, uavhengig av om dokumentet som klassifiseres er en bok, et lydopptak eller en elektronisk fil.

DDK er inndelt i 10 hovedklasser som dekker hele kunnskapsuniverset. Systemet har en hierarkisk struktur – de 10 hovedklassene deles inn i underklasser, som igjen deles videre, helt til man har nådd det mest spesifikke nivået. For eksempel har hovedklassen 600 Teknologi den underordnede klassen 630 Landbruk, som igjen har den underordnede klassen 636 Husdyrhold.

Klassebetegnelser er ord eller uttrykk som er brukt som overskrift i en klasse, f.eks. har klasse 150 klassebetegnelsen Psykologi.

Systemet er inndelt etter fag, ikke etter emne, og emner kan derfor opptre innenfor flere ulike faglige sammenhenger. For eksempel kan emnet "barn" studeres innenfor faget psykologi (155.4 Barnepsykologi), eller innenfor faget medisin (618.92 Pediatri).

Registeret til DDK inneholder registertermer (emner) med tilknyttede klassenummer. Registeret er ordnet alfabetisk. Registertermene kan ha kvalifikatorer, som viser emnenes faglige plasseringer. For eksempel har registertermen "barn" bl.a. kvalifikatorene helse, journalistikk og psykologi.

Funksjonalitet i WebDewey Search

WebDeweySearch har flere søkemuligheter. I søkefeltet kan man foreta verbale søk (ordsøk) blant registertermene i WebDewey, eller man kan søke på Deweynummer (klassenummer).

Man kan også browse i hovedtabellen i WebDewey, og på denne måten komme fram til spesifikke emner.

Når man søker på et emne, f.eks. barn, får man en treffliste som inneholder alle faglige sammenhenger der søketermen barn forekommer. Man må derfor se gjennom trefflisten for å finne den aktuelle faglige sammenhengen man var ute etter – den kan finnes et stykke nede i listen.

Brukergrensesnittet i WebDeweySearch

Brukergrensesnittet i WebDeweySearch er delt i to områder:
  • Startsiden, som har et felt for ordsøk eller søk på Deweynummer. Her kan man også browse i hierarkiene i hovedtabellen.
  • Trefflister, der treffene vises med samme struktur som i WebDeweyregisteret.

Enkelte elementer i brukergrensesnittet

Elementer som har lik plassering og funksjon i hele WebDeweySearch
Enkelte elementer i brukergrensesnittet
Element Beskrivelse
Lenkeliste (øverst til høyre) Hjem – Til startsiden
Hjelp – Til hjelpeteksten
Logo WebDeweySearch – Til startsiden
Søkefelt Angi en eller flere søketermer eller et Deweynummer.

Ved ordsøk er trunkering med * og ? mulig. (* erstatter ett eller flere tegn, ? erstatter ett tegn. For eksempel vil et søk på "st?l" gi treff på stil og stål, et søk på "st?l*" gir i tillegg treff på stilmanualer og stolthet.)

Trunkering er ikke mulig ved søk på Deweynummer.

Send søket ved å klikke på søkeknappen, eller ved å trykke retur-tasten.
Navigasjonsfelt (nederst til venstre) Gå direkte til en av hovedklassene i WebDewey.

Startsiden - browsing

Feltet som viser hovedklassene kan utvides eller forminskes ved å klikke på pilen til høyre i første rad.
Startsiden - browsing
Element Beskrivelse
Spalte 1  
Deweynummer Klassenumrene i hovedtabellen i WebDewey.
Spalte 2  
Klassebetegnelse Klassebetegnelsene som er tilknyttet Deweynumrene i hovedtabellen. Klassebetegnelser er ord eller uttrykk som brukes som overskrifter i klassene i WebDewey.
Spalte 3  
Treff i denne klassen og dens underordnede klasser Antall treff i Biblioteksøk. Omfatter titler som er klassifisert i den aktuelle klassen, eller i dens underordnet klasser.

For eksempel omfatter treff i klassen 070.4 Journalistikk også alt materiale som er klassifisert med 070.49 Bildejournalistikk.

Ved å klikke på tallet som angir antall treff, kommer man direkte over i Biblioteksøk og kan de se enkelte titlene.

Trefflister

Treffene er oppført i alfabetisk rekkefølge, og den aktuelle søketermen vil derfor ofte ikke vises først i trefflistene.
Trefflister
Element Beskrivelse
Treff i registeret (der søketerm forekommer som emne) Viser treff der søketermen forekommer som emne innenfor ulike fagområder.

Eksempel: Søk på "barn" gir treff på "Barn", "Barn med særskilte behov" og "Funksjonshemmede barn".

Ved å klikke på understrekede registertermer kommer man til emnets plassering i hovedtabellen i WebDeweySearch.

Ved å klikke på tallet som angir antall treff, kommer man til Biblioteksøk og kan se de enkelte titlene.
Treff i registeret (der søketerm forekommer som faglig inndeling av andre emner) Viser treff der søketermen forekommer som kvalifikator (nærmere bestemmelse) av andre emner.

Eksempel: Søk på "planter" gir bl.a. treff på "Flerspråklighet — barn" og "Personlighet – barn".

Ved å klikke på understrekede registertermer kommer man til emnets plassering i hovedtabellen i WebDeweySearch.

Ved å klikke på tallet som angir antall treff, kommer man til Biblioteksøk og kan se de enkelte titlene.

Kontakt

Spørsmål om Norsk WebDewey og WebDeweySearch kan rettes til webdewey@nb.no.
Deweys hovedklasser